Πιστοποίηση Δομικών Υλικών για Αντίδραση σε Φωτιά κατά ISO 5660. Δοκιμές με Θερμιδόμετρο Κώνου.

Το Κέντρο Δοκιμών του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών και μετρήσεων για την Αντίδραση Δομικών Υλικών σε Φωτιά με τη Μέθοδο Θερμιδομετρίας Κώνου σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών ISO 5660. Για τη δοκιμή αυτή το ΕΤΘ είχε διαπιστευθεί κατά EN ISO/IEC 17025 από τον ΕΣΥΔ.

Το θερμιδόμετρο κώνου αποτελεί σημαντικό εργαλείο εργαστηριακής κλίμακας στο πεδίο των δοκιμών σε φωτιά επειδή έχει τη δυνατότητα μέτρησης των σημαντικότερων παραμέτρων της καύσης υλικών κάτω από ελεγχόμενες και προκαθορισμένες συνθήκες. Τα αποτελέσματα των μετρούμενων μεγεθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για αξιολόγηση υλικών και για την εκτίμηση της συμπεριφοράς τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το θερμιδόμετρο κώνου χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα για την ανάπτυξη προϊόντων αλλά και ως εργαλείο για την συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης της φωτιάς. Το θερμιδόμετρο κώνου έχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών ιδιοτήτων σχετικών με την συμπεριφορά υλικών σε πυρκαγιές στις οποίες περιλαμβάνονται:

Χρόνος ανάφλεξης, Ρυθμός έκλυσης θερμότητας, Ενεργή θερμότητα καύσης, Ρυθμός παραγωγής καπνού, Ρυθμός απώλειας μάζας, Παραγωγή CO και CO2.

Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της θερμοκρασίας και της θερμικής ροής ανάφλεξης και των θερμικών ιδιοτήτων του υλικού. Επιπλέον μπορεί να εκτιμηθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά των υλικών σε δοκιμές μεμονωμένου καιόμενου αντικειμένου (Single Burning Item) κατά EN 13823 και δοκιμές σε γωνία δωματίου (Room Corner Test) κατά ISO 9705, που απαιτούνται για την κατάταξη δομικών υλικών κατά CE.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για πλήρεις δοκιμές αντίδρασης υλικών σε φωτιά σύμφωνα με τα πρότυπα:

ISO 5660, ASTM E 1354ASTM E 1474ASTM E 1740ASTM F 1550ASTM D 5485ASTM D 6113, NFPA 264NFPA 271CAN ULC 135BS 476 Part 15

Download:LAT_ConeCal_Leaflet.pdf [433 KB]

Επικοινωνία
e-mail: perrakis@mech.upatras.gr
Τηλ.: +30-2610-969435
Fax: +30-2610-997371

Η ανάπτυξη και η διαπίστευση του εργαστηρίου δοκιμών για αντίδραση σε φωτιά έγινε στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, Μέτρο 1.2. «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας», Δράση 1.2.2. «Πιστοποίηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από εθνικούς πόρους.