Πειραματικές διατάξεις

 • Δεξαμενές νερού για πειράματα τύρβης και διάχυσης
 • Αεροσήραγγες για πειράματα μεταφοράς θερμότητας
 • Υποηχητική αεροσήραγγα ανοικτού κυκλώματος
 • Διάταξη περιδινούμενης ροής
 • Διατάξεις δεσμών εκροής και πλουμίων
 • Πειραματικές διατάξεις ελεύθερης μεταφοράς θερμότητας
 • Θερμιδόμετρο κώνου για πειράματα αντίδρασης σε φωτιά
 • Θερμιδόμετρο τύπου βόμβας
 • Διφασικό κανάλι ροής νερού-φυσαλίδων
 • Διατάξεις καύσης για φλόγες διάχυσης και προαναμεμιγμένες φλόγες
 • Καυστήρες χαμηλών εκπομπών
 • Διατάξεις μελέτης γραμμικής πυρκαγιάς και στροβιλιζόμενων φλογών
 • Διατάξεις για τη μελέτη συστημάτων ψεκασμού καυσίμου

Όργανα μέτρησης

 • Ανεμομετρία θερμού σύρματος πολλαπλών αισθητήρων (HWA)
 • 2D Ταχυμετρία laser Doppler (LDV)
 • Ανεμομετρία φάσης Doppler (PDA)
 • 2D Ταχυμετρία απεικόνισης σωματιδίων (PIV)
 • Τεχνικές οπτικοποίησης ροών
 • Διατάξεις θερμομετρίας υψηλών θερμοκρασιών
 • Διατάξεις μέτρησης πιέσεων
 • Μετρητές συγκέντρωσης
 • Αναλυτές αερίων

Υπολογιστικοί κώδικες

Το ΕΤΘ έχει αναπτύξει υπολογιστικούς κώδικες και μοντέλα προσομοίωσης τυρβωδών ροών και καύσης. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί επίσης εμπορικούς και ανοικτούς κώδικες προσομοίωσης και παρουσίασης, όπως:

 • FLUENT
 • CFDRC
 • OpenFOAM
 • FDS
 • TECPLOT