Το Κέντρο Δοκιμών του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την αντίδραση στη φωτιά και τη θερμογόνο δύναμη υλικών καθώς και για τα αέρια που παράγονται κατά την πυρόλυση και καύση

– Δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά

– Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR)

– Θερμιδόμετρο οβίδας