Θερμιδόμετρο Οβίδας

Θερμιδόμετρο καύσης, IKA C200, για τον υπολογισμό της μεικτής θερμογόνου δύναμης υγρών και στερεών δειγμάτων

 • Εκτίμηση σύμφωνα με τα πρότυπα:
  DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711
 • Δυνατότητα εφαρμογής τεσσάρων διαφορετικών τεχνικών μέτρησης:
  isoperibolic, dynamic, manual, time controlled

Τεχνικές προδιαγραφές:

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος max.: 25°C
 • Θερμοκρασία λειτουργίας max. : 25°C
 • Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C
 • Δυαμική αναπαραγωγιμότητα (1g benzoic acid NBS39i): 0.1%RSD
 • Διακριτότητα μέτρησης θερμοκρασίας: 0.0001K
 • Εύρος μέτρησης max.: 40000J
 • Αναπαραγωγιμότητα (isoperibol) (1g benzoic acid NBS39i): 0.1%RSD

Επικοινωνία
e-mail: perrakis@mech.upatras.gr
Τηλ.: +30-2610-969435
Fax: +30-2610-997371